Empresa  Qui som

Construccions 2S S.L. és una empresa familiar de serveis. Els nostres orígens els trobem l'any 1928. Som fruit de tres generacions de paletes.

Gràcies a aquesta llarga tradició i a un constant esforç d'adaptació, hem assolit el grau de maduresa òptim per a realitzar tot tipus d'obres amb la màxima garantia i professionalitat.

A finals dels anys vint del segle passat, les cases es construïen amb maó de totxo fabricat a mà i cuit en forn de llenya. El morter es fabricava amb sorra de la platja i calç armada, aquesta s'obtenia pastant-la en dipòsits plens d'aigua i el resultat que s'obtenia de la calç (antigament es deia "lechada", lletada de calç) es decantava a un altre dipòsit més a baix.

Els forjats es construïen amb bigues de ferro o de fusta, es feien voltes amb maons prims a dos fulls, una presa amb guix i doblegat amb morter de sorra i ciment lent, que s'obtenia de les desfetes del ciment Portland.

Els envans es construïen amb maons massissos de 4 cm de gruix aplicat amb guix.

Els terrats es construïen amb bigues de fusta, llates i una fulla de "rasilla" (rajola foradada) i teules àrabs aplicades amb morter de calç i sorra, no s'afegia cap tipus de ciment.

El transport de materials es feia en carros de trabuc o bé en carros de cavalls o matxos. Les empreses tenien carretons o carretes de fusta per a portar el petit material.

Les bastides es feien amb cavallets de fusta de fins a 2,50 m d'alçada, però hi havia cavallets de diferents alçades. Per a les bastides més grans s'utilitzaven taulons llargs, brides de ferro subjectades a les parets amb travessers i lligats als peus, drets amb cordes.

Per a pujar els materials es feien servir corrioles de fusta o ferro amb corda i ganxos de ferro.

En l'actualitat continuem tenint personal altament qualificat, en constant procés de formació en matèries de qualitat, seguretat i medi ambient, i disposem de mitjans mecànics i de transport per efectuar les millors obres, amb l'objectiu immediat d'obtenir la certificacióx ISO 9001.

façana Construccions 2S

A Construccions 2S tenim una gamma de clients molt àmplia que es pot classificar en tres grans grups:

  • Les institucions públiques (ajuntaments, diputacions…)
  • Les empreses (locals comercials, fàbriques)
  • Els particulars (cases, pisos, masies…)